Hammarleden, Kristianstad

Entreprenaden skulle här avse byggning av en ny väg i samband med att marken söder om Hammar byggs ut till handelsytor.

I arbetet ingår ny GC-tunnel, vägar inkl. två cirkulationsplatser, VA, belysning, finplanering av sidoområden och anläggande av vall för bländskydd mot väg E22. I VA-arbeten ingår arbete med öppen och sluten dagvattenanläggning samt spill och vattenledning.

Spotland har åt entreprenören utfört och hanterat inmätningen, både maskiner och mättekniker, och under projektets gång har vi utfört volymberäkningar och utarbetat dokumentationen av de olika materialen, efterhand som de olika skikten har blivit byggda och inmätta. Mätningar för relationshandlingar.